Industriële Typen

in Zeno X Gallery, Antwerpen, Belgium, from 25 Feb 1982 to 25 Mar 1982
Ik maakte een poging tot ideeënvorming, via het abstracte gevoel rond woorden en beelden, hun uiterlijke vormen, hun betekenis, hun klank. Subtiele desoriëntatie.  De ideeën -, beelden- en associatiestroom een entertainment voor de geest van de toeschouwer. Geen waarheid, maar een ter plaatse gestaafde kortstondige conclusie. Pretentieloos, logisch onontwarbaar, doch correct.
Op de grond liggen 5 stukken bruine mousse (onstabiliteit/ poreus), en 5 plexi spiegels (narcisme/eigenbelang).
Op kuithoogte is een stalen kabel gespannen, hij verdeelt de lage ruimte in 5 evenwaardige velden (boobytraps/ primair belang van het individu/ houvast - verlies).
Het bovenlichaam bestaat uit 5 halfvergane en geplooide stukken mousse en plastic in de muur genageld met telkens 5 grote stalen nagels. Elke combinatie draagt de nummering en precisering van de elementen van het nummer waarvoor ze staan (introspectie/aftasten/opsomming).  Boven hoofdhoogte hangen 5 combinaties van 5 plexi-werken in verschillende kleuren, vormen en dikte. Ze dienen telkens als symbool voor het woord waarnaar ze refereren. A + B + C geven telkens opnieuw een doel aan dat tot (weliswaar korte) orde leidt (tastbare bewijzen/ uitstijgen).

 

Het geheel is een gevolg van studie van informatie via alle soorten al dan niet gespecialiseerde tijdschriften van de laatste 50 jaar.

 


 

I made an attempt to the forming of ideas, through he abstract feeling around words and images, their outward forms, their meanings, their sound.
Subtle disorientation. The stream of ideas, images and associations an entertainment for the spectator. No truth, but an on the spot confirmed short remaining conclusion. Without pretensions, logical undisentanglable, but correct. On the floor lay 5 sheets of brown mousse (unstability/porous), and 5 plexi mirrors (narcism/own-importance). On calf-height a steel cable is stretched, it divides the room in 5 equal fields (boobytraps/primary importance of the individual/loss of hold).
The upper body is made out of 5 half-perished and folded pieces of grey mousse and plastic nailed in the walls each with 5 big steel nails. Each combination carries the numbering and précising of the elements of the number for which they stand (introspection/ groping/ summing up). Above head-height hang 5 combinations of 5 plexi-works in different colours, form and thickness. They each stand as a symbol for the word to which they refer. A+ B + C each time give a new a butt that leads to an (although short) order. (touchable proofs/reach over).

 

The whole is a result of a study of information through all well or not specialised magazines of the last 50 years.

 


1. whale oil -> source light -> kerosene - special skills - industry
2. development. expansion. services - research organisation
3. substitutes. industrial location affected - economy
4. tax variations. regional. national - intervention
5. capacity. location. socio-economic - challenge

 


 

De op associatie berustende, beluste ‘ideeënvorming”, leidt lijnrecht in de richting van een algemeen veld, waar waarheden en zekerheden geen (tijdelijke) dooddoeners meer uitmaken, maar door hun afwezigheid een leegte van voldoening creëren/ bij het besef van elk moment dat losse en compromisloze ervaring is.
m.a.w.
Slechts de associatie zelf blijft over, daar waar het ontbreken van een vooraf ingenomen idee een wellustig gevoel van macht over de realiteit schept.

 


 

Even overbodig, doch relatief correct, als de psychologische typen van Jung, kon ik 5 leidende entiteiten in onze omgeving vaststellen:

1. Man of de mannelijke factor in alle handelingen.
2. Vrouw of de vrouwelijke factor in alle handelingen.
3. Uitspraken de ontledende, associatieve, verbindende factor.
4. Doel wat slechts een middel blijkt te zijn.
5. Orde van waaruit de cyclus opnieuw begint, steeds veranderd en aangevuld.

Het geheel dient telkens weer te leiden tot het gevoel ‘Alle Grond Weg Onder de Voeten’ opdat voorspelbaarheid plaats maakt voor zuivere evolutie.

Als geluidstoevoer maakte ik met DDV een loopcassette waarop benepen woorden ‘I like it in here’ en onregelmatige tonen het individu opgeslorpt wordt in de ruimte.

Naar aanleiding van deze tentoonstelling werd een cassette + affiche + plexi-multiple uitgegeven.

 


 

As much superfluous, but relatively correct as the psychological types of Jung, I could establish 5 leading entities in our surrounding:


1. Man or the male factor in all acts.
2. Woman or the female factor in all acts.
3. Pronouncements the dissecting, associative, connecting factor.
4. Purpose which seems to be only a means.
5. Order from where the cycle starts again, always changed and refilled.

 

The whole always has to lead to the feeling ‘Away All Ground Under the Feet’ so that predictableness makes room for pure evolution.

 

As a sound-supply I made with DDV a loop-cassette on which pinched words ‘I like it in here’ and irregular tones absorbing the individual in the space.

 

For this exhibition a cassette + poster + plexi-multiple was edited.

 


 

 

Types Industriels

 

1. Hommes.
2. Femmes.
3. Expressions.
4. BUT.
5. Ordre.

 

1. Your brain stretches its muscles.
2. One makes great effort to help you...
3. Series.
4. Series that become obsession.
5. Images, sounds, notion and words become series that eliminate obsessions.

 0 works and 0 articles (until now)

6731 views