Die 5te Kraft / The 5th Force

in Galerie Lydia Megert, Bern, Switzerland, from 24 Feb 1990 to
Mijn uitgangspunt voor de installatie “De 5de Kracht”  was het maken van een cult-ruimte waarin verschillende en aanvullende morele overlevingssystemen simultaan, naast elkaar aanwezig zijn. Waarvan de aanwezigheid in die zin continu en volledig is dat, op eender welk tijdstip dat men de ruimte betreedt, men een ethisch totaalbeeld ontvangt van dat wat ons als westerlingen, bewust en onbewust,  bepaalt in de meeste van onze gedragingen en gedachtensontwikkelingen.

De informatiestromen gebeuren volgens bepaalde ritmen en beslaan zowel de atheïstische als godsdienstige ideologiën, rozekruisers, zwarte magie, vrijmetselaars, informatieculus, vooruitgangscultus,  heidense natuurbezwering, populaire cultuur, artificïele intelligentie.

Ik noem het een mystiek werk omdat mijn drijfveer vooral het opheffen van tegenstellingen is, het herenigen van dat wat van in het begin van de mensheid uiteen werd gehaald. 2 ogen,2 oren, 2 hersenhelften, 2 handen, 2 voeten. Altijd zijn er 2 nodig om de diepte te ervaren, in de diepte te treden, ook  van het bewustzijn.

De pijn die het Ik van zichzelf verwijdert heet het bewustzijn.

 

Door dit alles  tesamen te tonen probeer ik die onderverdelingen op te heffen die ons ervan weerhouden bepaalde grenzen te overschrijden. Meer bepaald de grenzen die ons ervan weerhouden de eenheid met al wat geschapen is te voelen.

Dit is een work in progress, m.a.w. dit werk evolueert elke keer wanneer ik het toon, verfijnt zich, wordt aangevuld en duidelijker.

Ik beschouw dit werk als de smeltkroes van alle elementen waar ik in de afgelopen 20 jaar mee gewerkt heb.

 


 

My starting-point for the installation “The 5th Force” was the making of a cult-room in which various and supplementary moral survival systems exist simultaneously. The presence is continuous and complete, so that anytime one enters the space, an ethical overall picture is impressed, a picture of what defines us Westerners, wittingly or unwittingly, in most of our behavior and rational development.

The information-currents happen in certain rhythms and contain atheist as well as religious ideologies, rosicrucians, black magic, freemasons, informationcults, evolutionary cults, pagan incantations, popular culture, artificial intelligence.

I call it a mystic work because my main motive is the liquidation of adversary, the re-unification of what was torn apart in the beginning of mankind. 2 eyes, 2 ears, 2 halves of the brain, 2 hands, 2 feet. One always needs 2 to experience depth, to enter anything profoundly, including consciousness. The pain which removes the Self from oneself is called consciousness.

 

By showing all this together I try to liquidate these divisions which refrain us to exceed certain limits. More specific the limits which refrain us from feeling the unity with all that’s been created. This is a work in progress, in other words, this work evolves every time it is shown, it is refined, replenished and amplified, it becomes clearer and completer.

I see this work as a melting pot of all elements I’ve been working with in the past 20 years.

 

Anne-Mie Van Kerckhoven.

BGHT. September 1994.0 works and 0 articles (until now)

5833 views