SYZYGY
Anne-Mie Van Kerckhoven

in Zeno X Gallery, Antwerpen, Belgium, from 16 May 2019 to 29 Jun 2019
ANNE-MIE VAN KERCKHOVEN
Syzygy

Opening Thursday May 16, 2019    6 - 9 pm
May 17 - June 29, 2019

Zeno X Gallery is pleased to present the new exhibition by Anne-Mie Van Kerckhoven (b. 1951). The exhibition shows a wide variety of techniques and media, and brings together drawings, works on Plexiglas and a tapestry.

In 2016–18, Anne-Mie Van Kerckhoven’s retrospective exhibition travelled from Museum Abteiberg in Mönchengladbach to the Kunstverein in Hannover, M HKA in Antwerp and the Fridericianum in Kassel. This special exhibition incited Van Kerckhoven to undertake an in-depth exploration of the similarities between the heyday of mysticism in these regions, around 1300, and the digital revolution that is now taking place.

The show’s title, Syzygy, refers to an Ancient Greek term that can mean ‘connection’ or ‘meeting’ but also ‘opposition’. The term surfaces regularly in astronomy when describing particular constellations of celestial bodies, but can also be understood in a metaphorical and philosophical sense. For Van Kerckhoven, ‘syzygy’ can also describe the inescapable attraction between man and woman: although both realize that dualistic distinctions are meaningless, they also know that they will never be one. This idea is thematized in the work Unweit von Dir (2017–19). Van Kerckhoven found the title on a postcard by Ludwig Wittgenstein, in which he describes his summer residence to his beloved as ‘not-far’ instead of ‘near’. It is no coincidence that Unweit von Dir depicts a well-known interior by Austrian architect Adolf Loos, who worked closely with Ludwig Wittgenstein on Haus Wittgenstein.

In addition to Unweit von Dir, a number of other works stand out through their partial abstraction: African Blonde, Bel Mij, Blank, Im Keller der Seele and Witchi Tai To. Each of these works was initially figurative and was only rendered abstract at a later stage. Van Kerckhoven claims that humankind shows its powerlessness in abstraction. Around the time of the First World War, the arts evolved in the direction of the abstract, and the phenomenon had already been present for much longer already among indigenous peoples, who sought to grasp the violence of nature, for instance. Forced into submission, woman had also resorted to abstraction. Bel Mij (2017-2018) depicts a half-naked woman that Van Kerckhoven found in an erotic magazine. While the title refers to a feigned loneliness, the artist disrupted the female nude. Blank (2017–18) is a self-portrait of the artist whose facial features have been rendered unclear. In this case, ‘blank’ can be understood as a synonym for colourless or virgin, and, consequently, as a critique of the polarizing contradiction between white and black. Witchi Tai To (2018) shows an odalisque that Van Kerckhoven made increasingly abstract according to colour and direction. The Westerner’s longing gaze for the desirable Eastern woman is questioned in this way. The title refers to the eponymous song by Jim Pepper from 1969. The song is based on a traditional Peyote Cult song. Van Kerckhoven started Im Keller der Seele (2006–19) during her residency at the DAAD in Berlin. Three dancers perform a choreography by Rudolf von Laban (1879–1958) in a German forest.

The five drawings on the upper floor are part of the Taferelen series. The artist created most of these drawings with her left hand because of a fracture in her elbow. When looking up the definition of ‘tafereel’ (scene), Van Kerckhoven came to the conclusion that it also encompassed the human portrait, which gave her a renewed sense of freedom. Botticelli 1 and Botticelli 2 are based on famous portraits by the Italian painter of the same name. The crumpling of the tracing paper creates a particular distortion.

In the CINEMA installation by Philip Metten the film Medley 23 Feb. will be screened. Van Kerckhoven performed at Museum Fridericianum in Kassel with her noise band Club Moral (AMVK + DDV) on February 23, 2019. On the occasion of this performance she created visuals that also form the basis of Medley 23 Feb. The characters in this film were all born on this specific date: Georg Friedrich Händel, Kazimir Malevich, Tom Wesselman, Susan Atkins and Johnny Winter.


NL

Zeno X Gallery stelt met genoegen de nieuwe tentoonstelling van Anne-Mie Van Kerckhoven (°1951) voor. De tentoonstelling vertoont een grote verscheidenheid aan technieken en media en brengt zowel tekeningen, werken op Plexiglas als een wandtapijt samen.

In 2016-2018 reisde de retrospectieve tentoonstelling van Anne-Mie Van Kerckhoven van Museum Abteiberg in Mönchengladbach naar het Kunstverein in Hannover, het M HKA in Antwerpen en het Fridericianum in Kassel. Deze overzichtstentoonstelling stimuleerde Van Kerckhoven om een diepgaand onderzoek te starten naar de overeenkomsten tussen het hoogtij van de mystiek in deze kontreien - rond 1300 - en de digitale revolutie die momenteel plaatsvindt.

De titel van de tentoonstelling, Syzygy, refereert aan een Oud-Grieks woord dat ‘verbinding’ of ‘samenkomst’ maar ook ‘oppositie’ kan betekenen. De term duikt regelmatig op in de astronomie bij het beschrijven van bijzondere constellaties van hemellichamen, maar kan ook in metaforische en loso sche zin opgevat worden. Voor Van Kerckhoven kan ‘syzygy’ eveneens de onontkoombare aantrekkingskracht tussen man en vrouw beschrijven: alhoewel beiden bese en dat dualistische distincties op zichzelf betekenisloos zijn, blijft de afstand tussen twee wezens onoverbrugbaar. Dit idee wordt gethematiseerd in het werk Unweit von Dir (2017- 2019). De titel vond Van Kerckhoven op een postkaart van Ludwig Wittgenstein aan zijn geliefde, waarbij hij zijn zomerverblijfplaats beschrijft als ‘on-ver’ in plaats van ‘dicht-bij’. Niet toevallig beeldt Unweit von Dir een bekend interieur af van de Oostenrijkse architect Adolf Loos die voor het Haus Wittgenstein nauw samenwerkte met Ludwig Wittgenstein.

Naast Unweit von Dir vallen nog enkele werken op door hun gedeeltelijke abstractie: African Blonde, Bel Mij, Blank, Im Keller der Seele en Witchi Tai To. Ieder van deze werken was in eerste instantie figuratief en werd pas in een later stadium geabstraheerd. Volgens Van Kerckhoven toont de mens zijn onmacht bij het aanwenden van abstractie. Zo evolueerden de kunsten rond de periode van de Eerste Wereldoorlog in de richting van het abstracte en was het fenomeen al veel langer aanwezig bij natuurvolkeren, om bijvoorbeeld vat te krijgen op het geweld van de elementen. Ook de tot onderdanigheid gedwongen vrouw neemt haar toevlucht tot abstractie. Bel Mij (2017-2018) beeldt een half ontblote vrouw af die Van Kerckhoven vond in een erotisch magazine. Terwijl de titel naar een geveinsde eenzaamheid verwijst, verstoorde de kunstenaar het vrouwelijke naakt. Blank (2017-2018) is dan weer een zelfportret van de kunstenaar waarbij haar gezichtskenmerken onduidelijk zijn geworden. ‘Blank’ kan in dit geval begrepen worden als synoniem voor kleurloos of onbeschreven en bijgevolg ook als een kritiek op de polariserende tegenstelling wit-zwart. Witchi Tai To (2018) toont een odalisk die Van Kerckhoven in toenemende mate abstraheerde volgens kleur en richting. De smachtende blik van de Westerling naar de begeerlijke Oosterse vrouw wordt op deze manier in vraag gesteld. De titel verwijst naar het gelijknamige nummer van Jim Pepper uit 1969. Het lied is op zijn beurt gebaseerd op een traditioneel Peyotecult-gezang. Met Im Keller der Seele (2006-2019) ving Van Kerckhoven aan tijdens haar DAAD-residentie in Berlijn. Drie dansers voeren een choreografie uit van Rudolf von Laban (1879-1958) in een Duits bos.

De vijf tekeningen op de bovenverdieping maken deel uit van de reeks Taferelen. De kunstenaar heeft deze tekeningen grotendeels met haar linkerhand gecreëerd vanwege een breuk in haar elleboog. Bij het opzoeken van de de nitie tafereel kwam Van Kerckhoven tot de conclusie dat dit ook het menselijke portret omvat, wat haar een nieuwe vrijheid bood. Botticelli 1 en Botticelli 2 zijn gebaseerd op beroemde portretten van de gelijknamige Italiaanse schilder. Door het verfrommelen van het kalkeerpapier wordt er een bijzondere distortie gerealiseerd.

In de CINEMA installatie van Philip Metten wordt de film Medley 23 Feb. afgespeeld. Van Kerckhoven trad met haar noise band Club Moral (AMVK + DDV) op in Museum Fridericianum in Kassel op 23 februari 2019. Op basis van de visuals voor dat optreden maakte ze de animatie film Medley 23 Feb. In deze film figureren vijf personen die op deze dag geboren werden: Georg Friedrich Händel, Kazimir Malevich, Tom Wesselman, Susan Atkins en Johnny Winter.19 works and 2 articles (until now)

6568 views