ALLES=GOED

in West, Den Haag, Nederland, from 19 May 2023 to 18 May 2024
Weerstand en (schijnbare) willekeur zijn terugkerende thema’s binnen het oeuvre van Belgische kunstenaar Anne-Mie Van Kerckhoven. West presenteert jaarlijks een doorlopende overzichtsexpositie over kunstenaars voor wie het leven en de kunst onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Al meer dan vier deccenia schrijft en schildert Van Kerckhoven, ze maakt muziek, printed matter en film en heeft daarin een compleet eigen taal ontwikkeld. Ze werkt met thema’s als feminisme, eenzaamheid en nihilisme en weet op een plezierige manier het denken te prikkelen. Deze langlopende expositie biedt een blik in het hoofd van het leven van deze krachtige kunstenaar en laat ons reflecteren op de rol van kunst in ons leven. 

Van toegeëigende licht pornografische beelden en pin-ups tot kunstmatige intelligentie, Van Kerckhoven manoevreert zich door de verschillende lagen van de maatschappij. Door te spelen met beeldvorming en clichés trekt ze concepten zoals gender uit elkaar en plaatst ze in een hyperreële en schurende context terug. De verschillende werken brengen een chaos aan tegenstellingen bij elkaar. Categorieën als man-vrouw, mens-natuur, aantrekking-walging en vervreemding-verbinding worden op een associatieve manier diffuus gemaakt. Haar motivatie is niet éénduidig en ook de kijker dient zich over te geven aan de complexiteit van haar werk. 

Al vanaf de jaren ’90 experimenteert Van Kerckhoven met kunstmatige intelligentie. Kunnen wij iets leren over hoe we functioneren door ons te spiegelen aan een machine of programma? Door de vervreemding van het kunstmatige krijgen we mogelijk inzicht in ons onbewuste en onze driften, mits we zelf niet deels ook bestaan uit programmeringen, reeksen en systemen. Zo toont Van Kerckhoven op een verrassende manier het verband tussen kunst, wetenschap, politiek, sociale thema’s en beeldvorming. 

Gedurende het jaar toont Van Kerckhoven nieuw werk, en een selectie van werken uit haar gehele oeuvre. Op die manier vormt zich een steeds veranderende installatie, een installatie als collage op zichzelf. Daarbij wordt de expositie voorzien van een randprogramma, waar de bezoeker extra verdieping, en wellicht herkenning, kan opzoeken. 

Anne-Mie Van Kerckhoven / AMVK (1951), woont en werkt in Antwerpen. Sinds het midden van de jaren 70 werkt ze aan een rijk oeuvre met tekeningen en schilderijen op papier en synthetisch materiaal, video en multimediainstallaties. Ook richtte ze de noiseband Club Moral op met kunstenaar Danny Devos. Futurisme, feminisme, erotiek en fetisjisme zijn overkoepelende thema’s in haar werk. In 2022 ontving ze een eredoctoraat van Universiteit Antwerpen. 

Van Kerckhoven had solo presentaties bij oa Fridericianum, Kassel: The Renaissance Society, Chicago; Kunstverein Hannover, Museum Abteiberg, Mönchengladbach; Kunstverein München; Kunsthalle Bern; WIELS, Brussel; Kunsthalle Nürnberg; M HKA, Antwerpen; DAAD, Berlijn en Kunstmuseum Luzern.


Resistance and (apparent) arbitrariness are recurring themes in the oeuvre of Belgian artist Anne-Mie Van Kerckhoven. Every year West presents a continuous overview exhibition about artists for whom life and art are inextricably linked. For more than four decades, Van Kerckhoven has been writing and painting, she makes music, printed matter and film and has developed her own language. She works with themes such as feminism, loneliness and nihilism and knows how to stimulate thinking in a pleasant way. This long-running exhibition offers a glimpse into the life of this powerful artist and allows us to reflect on the role of art in our lives. 

From appropriated slightly pornographic images and pin-ups to artificial intelligence, Van Kerckhoven maneuvers through the different layers of society. By playing with images and clichés, she pulls apart concepts such as gender and places them back in a hyperreal and abrasive context. The different works bring together a chaos of contradictions. Categories such as male-female, human-nature, attraction-disgust and alienation-connection are diffused in an associative way. Her motivation is not unequivocal and the viewer must also surrender to the complexity of her work. 

Van Kerckhoven has been experimenting with artificial intelligence since the 1990s. Can we learn something about how we function by mirroring ourselves to a machine or program? Through the alienation of the artificial, we may gain insight into our unconscious and our drives, provided that we ourselves do not also partly consist of programming, sequences and systems. In this way, Van Kerckhoven shows the connection between art, science, politics, social themes and image formation in a surprising way. 

Throughout the year Van Kerckhoven will present new work and a selection of works from her entire oeuvre. In this way it forms an ever-changing installation, an installation as a collage in itself. In addition, the exhibition is provided with a side program, where the visitor can look for extra depth, and perhaps recognition. 

Anne-Mie Van Kerckhoven / AMVK (1951), lives and works in Antwerp. Since the mid 70-ties she has been working on a rich oeuvre of drawings and paintings on paper and synthetic material, video and multimedia installations. She also founded the noise band Club Moral with artist Danny Devos. Futurism, feminism, eroticism and fetishism are overarching themes in her work. In 2022 Van Kerckhoven received an honorary doctorate from the University of Antwerp. 

Van Kerckhoven did have solo presentations at Fridericianum, Kassel: The Renaissance Society, Chicago; Kunstverein Hannover, Museum Abteiberg, Mönchengladbach; Kunstverein München; Kunsthalle Bern; WIELS, Brussels; Kunsthalle Nuremberg; M HKA, Antwerp; DAAD, Berlin and Kunstmuseum Lucern.0 works and 0 articles (until now)

1995 views